Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Een gebed over belijdenis


Een gebed over belijdenis - Inzichten uit Gods Woord
"Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen." (Jakobus 4:7-10)


Een gebed over belijdenis - Blijvende vruchten
Gebed: Mijn Vader, ik stap vandaag naar U toe met een nederige geest. Ik herken mijn eigen hoogmoedige, egoïstische natuur, maar ik wil Uw gehoorzame dienaar zijn. Dit is niet gemakkelijk voor mij, omdat mijn lichaam mij vaak van het pad doet afdwalen en ik vaak misstappen maak. Door de jaren heen ben ik Uw tijdschema in mijn leven werkelijk gaan waarderen. Mijn regelmatige falen op dit gebied is een van de belangrijkste redenen gebleken waarom ik het in het verleden zo moeilijk heb gehad.

Heiligheid en een reine motivatie zijn een onophoudelijke oproep aan mijn hart geweest. Ik heb Uw genade en erbarmen zo wanhopig nodig. Ik streef naar een rein hart en schiet vaak tekort. In Uw tederheid gebruikt U dergelijke momenten vaak om mijn eigen zelfzuchtigheid en mijn egoïstische optreden aan het licht te brengen. U doet dit zo vaak dat ik nu duidelijk zie hoe U mij wilt beschermen en mij ervoor wilt behoeden om van het levenspad af te dwalen dat U voor mij hebt ontworpen.

Vader, ik heb U vanochtend niets meer te bieden dan mijn gehoorzaamheid aan Uw wil. Ik weet uit mijn eigen verleden dat U een gehoorzaam dienaar zult koesteren als hij blijft proberen, al faalt hij vaak. Omdat Uw Heilige Geest zich zo vaak in mij roert juist op het moment waarop ik mij overgeef en gehoorzaam ben, heb ik geleerd om daar gevoelig voor te zijn en om te reageren op Zijn "stille, kleine stem", al begrijp ik niet helemaal waarom.

Uw wegen zijn niet mijn wegen. Ik erken, Vader, dat ik vaak niet kan begrijpen waar U mij naartoe leidt. Ik denk dat ontmoedigend voor mij had kunnen zijn als U niet zo vaak had ingegrepen om mij van mijn eigen domme daden te redden.

Ik bid vandaag om Uw genade. Ik weet dat ik die nodig heb om op koers te blijven. Ik bid tegen mijn hoogmoed, mijn ego en mijn zelfzuchtigheid die ook vandaag nog de kop op kunnen steken en mij er nog van kunnen weerhouden om hoger te klimmen en dieper te graven. Een overgave aan U, mijn Vader, is het veiligste pad dat ik ken. Het leidt mij weg van de onophoudelijke aanvallen van de Satan die probeert mij te verslaan.

Vader, ik bid ook om onderscheidingsvermogen voor mijzelf en voor alle anderen die dit gebed bidden, zodat we Uw bijzondere tijdschema volledig kunnen begrijpen. Zonder dit onderscheidingsvermogen nemen wij vaak haastige, egoïstische en kostbare beslissingen.

Onlangs werd ik ervan overtuigd dat ik tijdens onze gebedstijd samen meer tijd moet uittrekken om naar U te luisteren in plaats van zelf te spreken. Dit is een zeer wijze beslissing gebleken en een zeer genadig gebaar van Uw zijde. U hebt mij veel waarschuwingssignalen gegeven en ik weet dat deze mij behoed hebben voor domme beslissingen. U hebt mij ook het verlangen van Uw hart ingefluisterd en dit heeft mij doen groeien. Daardoor vertrouw ik meer op U en ben ik minder zelfzuchtig geworden.

Dit is werkelijk een enorme overtuiging in mijn leven geworden. Dat heeft tot meer mogelijkheden geleid om een betere getuige voor U te zijn dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. U wil Uw mensen duidelijk bemoedigen en hen dichter bij Uw Zoon brengen. We stellen altijd onze eigen behoeften voorop. We zijn op dat gebied zo schuldig dat we zelfs in ons gebedsleven niet in staat zijn om Uw hart te horen. Laat ons allen opgroeien, Vader, tot echte dienaren. Geef ons het geduld van Jezus en Zijn vermogen om te luisteren en U te horen.

Ik bid voor een bevrijding uit de ketenen - voor alle mensen die dit gebed bidden en moeite hebben om Uw Heilige Geest te horen. Ik bid dat Uw vrede hun deel zal zijn, terwijl zij zich aan Uw wil overgeven en gehoorzame dienaren worden - bereid om hun levens in Uw dienst te stellen-- in plaats van gediend te willen worden. Onze huidige tijd staat bol van mogelijkheden, maar Uw mensen moeten van U horen, zodat zij weten wanneer en hoe zij volgens Uw plan aan het werk kunnen gaan. Als trots, ego of zelfzuchtigheid hen in de weg staan om in vrijheid te leven, dan vraag ik U om deze een halt toe te roepen en om ze uit hun harten te scheuren.

Vergroot de aanwezigheid van Uw Heilige Geest in onze levens. Laat dat tot een zoete vrucht leiden die blijvend is, ongeacht uit welke hoek de wind waait. Onze gehoorzaamheid heeft bewezen dat U ons kunt vertrouwen met alles wat U ons hebt gegeven. Help ons dus, Vader, om te verlangen naar gehoorzaamheid als een essentiële waarde en om op elk moment van elke dag naar Uw tijdschema te streven. We zijn zwak en egoïstisch, maar U kunt dat in ons veranderen. Ik vraag U - ik smeek U! - doe dat alstublieft nu meteen in mij en in alle mensen die dit gebed bidden.

Ons toenemende gezag in Uw Naam herinnert ons eraan dat dit niet voor ons persoonlijk vermaak is. Help ons om onze levens door de vrucht van Uw werk te leiden, wat zal leiden tot dienstbaarheid aan anderen. Help ons om zonder angst volgens Matteüs 20:25-28 te leven en om onze invloed te vergroten. Help ons om meer van Uw mensen dienen. Aan U komen alle eer en glorie toe!


Een gebed over belijdenis - Maak het persoonlijk
Overpeinzing: In mijn gebedstijd word ik vaak herinnerd aan de verhevenheid van God. Zijn karakter en Zijn liefdevolle hart voor ons bevinden zich buiten mijn bevattingsvermogen. Ik heb ook niet genoeg woorden om Hem te beschrijven. Maar wat ik wel zie en begrijp, vernedert mij: ik aanvaard Zijn gezag met een nederig hart. Ik heb jarenlang gebeden om een echte dienaar van de allerhoogste Allerheiligste God te zijn. Terwijl ik Hem toestond om alle lagen van mijn egoïstische natuur van mij af te stropen, heeft Hij zich vollediger aan mij geopenbaard en mijn voeten op Zijn pad gezet - een pad dat altijd tot standvastiger vruchten leidt. Hoogmoed is een vreselijk iets en we zijn allemaal kwetsbaar voor dit kwaad. Daarom hebben we de genade en het erbarmen van onze Vader nodig. Nederigheid is de sleutel, gehoorzaamheid is de handeling en blijvende vruchten zijn het resultaat. Hoe gaat het met jou op het gebied van vertrouwen, gehoorzaamheid en het luisteren naar die "kleine stille stem" van de Heilige Geest - ook als je het niet helemaal begrijpt? Schrijf je bevindingen in je dagboek en neem de tijd om naar de Heilige Geest te luisteren, terwijl je jouw zwakste aspecten aan Hem overgeeft.


Leer meer!

Met dank aan Carolyn BakerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden