Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Wie is de Heilige Geest?


Wie is de Heilige Geest - God in ons
Wie is de Heilige Geest? Kijk eens naar deze twee verzen:

"De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent 'God met ons'." (Matteüs 1:23)

“Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.” (Johannes 16:6-7)

De discipelen van Jezus Christus begrepen ongetwijfeld nooit volledig dat God Zelf in een menselijke gedaante met hen rondreisde, hen onderwees, met hen samenleefde en van hen hield. Ja, zij zagen hoe Hij wonderen verrichtte, hoe Hij de zieken genas, hoe Hij de doden deed opstaan. Zij hoorden zelfs hoe Hij de zonden vergaf van veel mensen die naar Hem toe kwamen, tot grote woede van de Joodse leiders uit die tijd. Zij zagen hoe de wind en de golven Hem gehoorzaamden en dat Hij met een welsprekendheid, gezag en wijsheid sprak die ver uitsteeg boven hun Schriftgeleerden. Maar God? Hoe konden zij hebben begrepen dat God, de Schepper van het universum, feitelijk naar hen toe was gekomen om met hen samen te zijn en hen op te roepen om Hem te dienen? Maar zodra zij deze waarheid begonnen te bevatten, begon Hij te spreken over Zijn vertrek, Zijn lijden en Zijn dood. De gedachte aan Zijn vertrek overspoelde hen met grote droefheid.

Jezus troostte hen door een nog groter wonder aan hen te openbaren. Het was al geweldig dat God in een mensenlichaam naar hen toe was gekomen, maar hoe veel verder werd het geloof van de discipelen dan nog opgerekt door de boodschap dat God Zelf letterlijk in de mens zou huizen? “Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.” (Johannes 14:16-17)

De belofte van de komst van de Heilige Geest - de Geest der waarheid - was een tweeledige zegen. Op de eerste plaats zou de Heilige Geest voor altijd bij de discipelen zijn, in tegenstelling tot Jezus die naar de Vader in de Hemel terugkeerde. Op de tweede plaats zou Hij Zich in hen bevinden.


Wie is de Heilige Geest - De Geest verheerlijkt Christus
De Heilige Geest werd naar de aarde gezonden toen Jezus Zijn plaats aan de rechterhand van de Vader innam. Hij manifesteerde Zich op de Pinksterdag. “Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.” (Handelingen 2:33)

Jezus, God in een menselijke gedaante, verbleef drieëndertig jaar op aarde. Drie jaar lang ontwikkelde Hij een zeer hechte band met de discipelen. Jezus Christus was gekomen om van de Vader te getuigen, om de Vader te verheerlijken en om Hem aan Zijn discipelen te openbaren. Jezus Christus sprak nooit Zijn eigen woorden en Hij deed nooit dingen die Hij Zelf had gekozen. Nee. Hij deed slechts wat Hem door de Vader was opgedragen. “Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft." (Johannes 12:49-50)

Jezus verzekerde de discipelen ervan dat de Heilige Geest op dezelfde manier met hen zou omgaan, maar dat de Geest de Zoon zou verheerlijken. “De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij - daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.” (Johannes 16:13-15)

Wat een prachtige afschildering van de drievuldige, maar toch onafscheidelijke manifestatie van God. Wie kan dit werkelijk bevatten? Maar dit was Gods plan, zodat Hij veel mensen tot Zich zou kunnen brengen. En dus kwam de Heilige Geest, net zoals Christus, naar de aarde kwam om de persoonlijkheid en de heerlijkheid van God aan de mens te openbaren, om binnen in de mens te wonen, om daar de dingen van Christus werkelijk en levend voor hem te maken. Wanneer een mens Christus in zijn leven aanvaardt, dan komt Christus in de persoon van de Heilige Geest in hem wonen. Het lichaam wordt de tempel van de levende God, nu geheiligd voor het gebruik door de Meester.


Wie is de Heilige Geest - God als onze Helper
De Heilige Geest is God, onze Helper. Dit is het hoogste doel van Zijn aanwezigheid in ons. In de oude taal betekent het woord voor Heilige Geest, dat ook als "Pleitbezorger" of "Trooster" vertaald wordt, feitelijk "naar iemands zijde geroepen". Daarom is de Heilige Geest degene die naar onze zijde is geroepen, om ons te helpen. Maar de Heilige Geest is God, de Schepper, de Almachtige; Hij is Zelf onze Helper. Hij biedt ons niet slechts hulp. Nee: Hij is onze Hulp.

Hoe Hij ons helpt? De Heilige Geest onderwijst ons. De Heilige Geest leidt ons en geeft ons richting. De Heilige Geest bemiddelt voor ons, volgens de wil van God. De Heilige Geest geeft ons de rechtschapenheid, de vrede en de vreugde van de Heer. De Heilige Geest openbaart de diepere zaken van God aan ons, zaken die voorheen verborgen bleven voor de mens. Nu de Heilige Geest naar ons toe is gekomen, hebben wij zelf macht. Hij is de Geest van God en Christus; Zijn inwoning in ons garandeert onze toekomstige erfenis, die zelfs het wonder van onze huidige relatie met God te boven gaat. Misschien is het mooiste van alles wel dat wij door de Geest kunnen roepen: "Onze Vader". De Geest maakt ons er instinctief van bewust dat we kinderen van God zijn. Zelfs in onze zwakste momenten kan die roep niet verstomd worden, wanneer wij tot Hem roepen: "O mijn Vader, help me!"

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.” (Romeinen 8:15-17)


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden