Alles Over Stille Tijd Zonsondergang weerspiegeld in meer - Alles Over Stille Tijd Banier

Rechters 8 – Deel 2

QUESTION: Arrogantie en terugval - 2

ANSWER:

Rechters 8 - Deel 2

door pastor Nathan Shepherd (Dive Chapel, Candle Key, Florida)

“Nadat zij Zebach en Salmunna, de twee koningen die Gideons broers hadden vermoord, gevangen hebben genomen, keren de driehonderd mannen terug naar de steden Sukkot en Penuel. Uiteindelijk worden Zebach en Salmunna vanwege hun misdaden ter dood gebracht. Het ging in dit geval om de in die tijd gebruikelijke doodstraf.

In Sukkot laat hij de leiders van de stad oppakken. In vers 16 lezen we dat hij hen met 'doorntakken en distels uit de woestijn' bestraft, omdat zij zijn mannen geen brood wilden geven.

Vervolgens bezoekt hij de andere stad, Penuel, en daar breekt hij de stadstoren af en doodt hij de mannen van die plaats.

En op dit moment kan ik me alleen maar afvragen wat er met onze jongen Gideon aan de hand is. Het lijkt er niet op dat God hem opdroeg om zo uit te halen en de leiders van die steden te doden omdat ze hen geen brood hadden gegeven. Als we naar Matteüs 10:14 kijken, waar Jezus de discipelen uitzendt, dan zien we dat Hij hen opdraagt om gewoon weg te gaan en het stof van hun voeten te vegen, als iemand hen iets weigert. Dat is heel wat anders dan mensen doden en eigendom vernielen.

Het lijkt dus onvermijdelijk dat de mannen van Israël in vers 22 zeggen: ‘U hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze heerser, en na u uw zoon, en de zoon van uw zoon.’

Maar dan zegt Gideon terecht: 'NEE! Ik zal uw heerser niet zijn, en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de HEER is uw heerser.' Maar we zijn dan getuige van een noodlottige fout. In vers 24 vraagt Gideon of hij de gouden ringen mag hebben die zij op de Midjanieten hadden buitgemaakt. Schriftgeleerden vertellen ons dat dit ongeveer 24 tot 28 kilo goud was. Zij gaven hem dit graag en hij laat deze juwelen vervolgens omzetten in een gouden gewaad.

In vers 27 zien we hoe het werk dat God op gang heeft gezet uiteen begint te vallen. Dit vers zegt: 'Gideon liet van dit alles een priestergewaad maken. Hij gaf het een plaats in Ofra, waar heel Israël het als een afgod kwam vereren. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie.'

Laten we hier eens even stilstaan en ergens dieper op ingaan. Dit is de manier waarop God vele belangrijke bedieningen heeft doen groeien. Een van mijn favoriete sprekers en leraren is Jon Courson. Jullie hebben mij vast wel eens over hem horen praten. Courson zegt dat er gewoonlijk, helaas, een progressie plaatsvindt die er als volgt uitziet: Mens - Bediening - Motivatie - Monument - Mausoleum. En Gideon heeft die vierde fase, de 'Monumentfase', nog niet bereikt.

Vers 28 vertelt ons dat de Midjanieten 'hun hoofd niet meer ophieven'. Maar dat gebeurt nu ook met de Israëlieten zelf, nu de Midjanieten verslagen zijn: zij negeren de HEER. Dit is het grote gevaar van tijden waarin wij vrede en welvaart kennen.

En ook al weigert Gideon om tot koning te worden gekroond, toch zien we dat hij als een koning leeft. Hij leeft as een soort gekke Hebreeuwse rockster. Verzen 30 en 31 vertellen ons dat Gideon 70 zonen en vele vrouwen had, en dat zelfs zijn bijvrouw in Sichem hem een zoon schonk die hij Abimelech noemde. Weet je wat 'Abimelech' in het Hebreeuws betekent? 'Zoon van de koning'.

Gideon heeft zijn militaire kracht vergroot door de kamelen van de Midjanieten uit vers 21 te vorderen. In verzen 24 tot en met 26 zien we dat hij zijn rijkdom in goud heeft vermenigvuldigd. En in verzen 30 en 31 zien we dat hij vele vrouwen en bijvrouwen heeft vergaard.

Als we dan terugbladeren naar hoofdstuk 17 van het boek Deuteronomium, dan lezen we daar dat God zegt dat Israël in het Beloofde Land een menselijke koning zou eisen. Hij zegt dat er drie dingen zijn die een koning nooit zou moeten doen. Op de eerste plaats moet de koning geen paarden verzamelen; op de tweede plaats moet hij er niet veel vrouwen op nahouden; en op de derde plaats moet hij zich niet verrijken met zilver en goud. Oeps!

We zien hoe Gideon al deze dingen doet. Hoewel hij terecht weigerde om tot koning te worden gekroond, leefde hij een arrogant en koninklijk leven, met zijn rug naar God gekeerd.

Nou, voordat we gaan afsluiten, wil ik nog even een laatste detail in de tekst kijken. Wanneer ik de kerk en alle bedieningen in de wereld bekijk, dan zie ik een heleboel leiders als Gideon. Mannen die door God ingesteld en gezegend zijn, maar die het juiste pad hebben verlaten. Zij doen uitspraken die niet stroken met de Schrift, gaan heel lomp te werk en vormen, eerlijk gezegd, zelfs een hindernis voor het Evangelie. Dit geldt natuurlijk niet voor al onze leiders, maar er zijn er voldoende.

Ik wil de vijf stappen van Courson iets anders definiëren: Mens - Bediening - Motivatie - Monument - MOSKEE! Want een groot aantal van deze mannen bevinden zich net zo dicht bij Christus als bij de Islam.

Maar is dat uiteindelijk niet een andere manier om die zondecyclus te beschrijven waar we ons allemaal in bevinden? Deze week wil ik je uitdagen om voor bedieningen te bidden die zich volgens jou in de 'Monumentfase' of in de 'Moskeefase' bevinden. Bid dat de HEER hen zal aanzetten om hun hoofden weer tot Hem op te heffen en om Hem weer vol vreugde te gaan dienen. Amen."


Ga naar Rechters 9!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutReflections.org, Alle rechten voorbehouden